VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2017

Styrelsens sammansättning har varit:

Åke Andersson ordförande, Karl Östberg vice ordförande, Johan Areskough kassör, Henrik Johansson  korresponderande sekreterare, Eva Östberg protokollförande sekreterare, Jan-Erik Gustavsson stugfogde och Marianne Johansson ledamot.

Ersättare i styrelsen har varit Ingegärd Pettersson och Åsa Weijnblad.

Karlsborgs Folkdanslags ändamålsparagraf säger att vi skall levandegöra samt föra vidare svensk folklig kultur. Verksamheten omfattar huvudsakligen dans, musik, lek, och hantverk. Detta skall bedrivas under kamratliga och sunda former.

Hur har det varit under året:

Jo, dans och musik under måndagskvällar. Vi har deltagit vid ett antal ”storträningar” där dansare o musiker träffat kolleger från andra folkdanslag. Kyrkefalla folkdanslag har bjudit in till Hönsa bygdegård i april och december. Götene Folkdanslag bjöd in till Holmestads bygdegård i oktober och i november var vi inbjudna av Norra Wätterbygdens Folkdanslag till dans i Åmmeberg.

Slutligen får vi ej glömma Distriktsorganisationens årsmöte med efterföljande årsmötesfest.

I år var Alingsås folkdanslag värdar, första lördagen i mars månad, för årsmötet.

Att levandegöra lekar runt majstång eller gran så skedde detta dels vid vårat program vid midsommar och dels vid Julblandningen. Olika hantverks-alster fanns med vid tombolor vid båda ovanstående evenemang. Detta är Folkdanslagets sätt att föra vidare svensk folklig kultur till nya generationer.

Dansuppvisningar under året:

Utöver våra egna arrangemang vid Kanalen på midsommarafton och Julblandningen har vi gjort uppvisningar på Haganäset 1 maj. I Forsvik har vi deltagit dels vid forsviksdagarna och dels vid julmarknaden – Anno 1906.

Slutligen deltog vi med dansare och musiker vid Stig Sjöbergs Sång- och visfestival vid kanalen helgen innan midsommar. Där hjälpte vi till med att resa en ”Majastång” – en tradition från Dalarna.

Att föreningsmedlemmar skall träffas och ha trevligt utan att tänka på ”Ändamålsparagrafen” är viktigt.

Exempel på detta är årsmötes-fest, påsk-fest, gökotta i maj månad och lucia-firande i december.

Årets gökotta vid Kopparsjön i Mölltorp blev mycket uppskattad. Förmiddagen avslutades med ett besök i Nutidsmuseét i Mölltorp.

Ingen av de närvarande vid ”lucia-kvällen” lär glömma det program som Jane regisserat.

Två lucior framträdde: Johan och Birger. Johan och Karl-Bertil fick många applåder när de framförde Rudolf med röda mulen ackompanjerade av durspelarna.

Slutligen vill styrelsen ta med i denna verksamhetsberättelse vad som hände den 20 maj.

En utflykt med buss till Lyrestads Mercedesmuseum, kvarnstensgruvan i Lugnås och Falkängens slöjd-centrum på Kinnekulle.

Social gemenskap utan dans och musik. Mycket uppskattat!

Karlsborgs Folkdanslag är lyckligt lottade som har en egen lokal. Man blir ej beroende av andra. Men att ha en lokal och tomt kräver att man måste underhålla detsamma. Utöver vårstädning i maj månad har träd fällts och huggits upp till ved. Inne i  serveringslokalens öppna spis har en kassett installerats. Nytt parkett-golv har lagts i samma lokal. Slutligen har förrådsbyggnaden målats.

Att äga en lokal drar stora kostnader. Utöver medlemsavgifter, interna lotterier, tombolor vid midsommarprogrammet har vi Julblandningen och ett båtlotteri som inkomstkällor.

Försäljning av lotter, där vinsten bestod av en tiveds-eka med vagn, skedde dels av medlemmar själva och dels organiserat vid ett antal tillfällen. Exv. vid Mölltorps och Undenäs marknad, på fästningen den 6 juni, utanför Konsum och ICA och slutligen vid Forsviksdagarna.

Julblandningen tillsammans med båtlotteriet drar in mest pengar till föreningen. Planering och genomförande av denna kräver mycket av medlemmarna. Både vad avser tid och pengar. Medelåldern för medlemmarna är stigande. Under våren genomfördes en enkät bland medlemmarna för att få en uppfattning om deras syn på Julblandningens framtid.  Av svaren kan man utläsa att det är fler som vill fortsätta med Julblandningen än de som vill upphöra med den samma.

Frågor vid en nedläggning: Hur kompensera för inkomstbortfallet? Vad skall vi spara in på?

Beslut under år 2018.

Föreningsdemokrati är viktig. Att medlemmar får möjligheten att ge uttryck för sin uppfattning i olika frågor.  Därför har föreningen medlemsmöten regelbundet. 6 protokollförda möten under året.

Dessa förbereddes vid 7 styrelsemöten. I januari ägde årsmötet rum.

Medlemsantalet är vid årets slut 72 medlemmar.

Leif Wernersson avled under året. Sylvia och Kjell Sjölund, Helena Svedberg, Curt Svanström och Stefan Skoglund nya medlemmar .

Styrelsen vill här framföra ett stort tack till alla medlemmar för insatser under året.

Karlsborg 2018-01-14